Make your own free website on Tripod.com
              

 

KIRJALLISUUTTA DYSFAATTISTEN LASTEN KANSSA

            TYÖSKENTELEVILLE JA VANHEMMILLE

      (KOONNUT DYSFASIAVASTAAVA ELINA SALO 10.10.1999)

 


Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys.
Toim.Iivonen,A., Lieko,A., ja Korpilahti,P. SKS (1993)

Lapsen kielen kehitys.
Leiwo,M. Gaudeamus. (1986)
 
Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot.
Koppinen,M-L., Lyytinen,P., Rasku-Puttonen,H. (1989)
 
Äidin armahain, teoriaa ja käytäntöä kielen kehityksen tueksi
Alahuhta,E. (1990)
 
Pesästä pieni ponnistaa. Lasten varhaisten vuorovaikutustaitojen
tukeminen.
Alijoki,E. Kirjayhtymä Oy. (1998)
 
Varhaisen kielenkehityksen tukeminen 2.
Sanavaihe-tekstikirja
Johansson,I. Kehitysvammaliitto ry (1995)

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 
Dysfasia: kielenkehityksen erityisvaikeus.
Hyytiäinen-Ruokokoski,U.
Aivohalvaus- ja afasialiitto (1993)
 
Dysfasia. Oireyhtymän kielellis-kognitiivisten ongelmien kuvaus.
Tuovinen,S. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus (1995)
 
Neurokognitiivinen tieto lapsen kehityksen tukena.
Toim. Ahonen,T. & Aro,T. (1998)
 
Neuropsykologian perusteet.
Kuikka,P., Pulliainen,V. & Hänninen,R. WSOY. (1991)
 
Oppimisvaikeudet, neuropsykologinen näkökulma.
Toim. Lyytinen, ym.  WSOY. (1995)
 
Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena.
Toim. Ahonen,T. & Aro,T. ATENA. (1999)
 
Aivot ja oppiminen
Kliinistä lasten neuropsykologiaa
Toim. Ahonen,T., ym.  WSOY. (1997)
 
Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan.
Toim. Lyytinen,P.,ym. Juva. (1995)
 
Näkökulmia oppimisvaikeuksien arviointiin, ennaltaehkäisyyn ja
kuntoutukseen
Toim. Matilainen,K. & Ruoho,K. Joensuun yliopisto. (1994)
 
Erityiskasvatus varhaislapsuudessa
Toim. Pihlaja,P.& Svärd,P.-L.  WSOY. (1996)
 
Onnistunut aikalisä, kokemuksia koululykkäyksestä
Toim. T.Lamminmäki & L. Meriläinen. WSOY. (1997)
 
Ajattelu alkaa ihmetyksestä- teoriaa ja käytäntöä ryhmätoimintään;
päiväkoteihin ja kouluihin
Karlsson,L. & Riihelä,M.  VAPK-kustannus. (1991)

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 
Kun lapsi ei opi leikkimään  - aistitoimintojen yhdentymishäiriöt ja
sensorisen integraation terapia
Ayres, A.Jean. VAPK-kustannus. (1992)
 
Skidikantti-lapsen tie objektista subjektiksi.
Juvonen,A.  Lastensuojelun keskusliitto. (1994)
 
Lasten kokonaiskehitystä tukeva liikunta
Sherbone,V. Hakapaino Oy. (1993)
 
Leikin ja puhun, liikun ja luen
Eila Alahuhta. Otava (1990)
 
Lukuleikkejä lapsille
Karvonen,P. & Rikkola,L. Kirjayhtymä Oy. (1993)
 
Lorusta lukuhetkeen
Lampi,I. MLL P10. (1988)
 
Didaktiset leikkiharjoitukset esiopetuksessa
Lummelahti,L.  Kirjayhtymä Oy. (1993)
 
Montessori-pedagogiikkka
Hayes,M. & Höynälänmaa,K.  Otava. (1985)
 
Montessori- ja motopedagogiikka alle kouluikäisten lasten kuntoutuksessa
(varhaisvuosien erityiskasvatuksen käsitteitä ja käytäntöjä III).
Kotka,R. Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikan laitos (1995)
 
Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen
Toim. Räsänen P., ym. Yliopistopaino. (1998)
 
Poikkeava vai erityinen?
Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet.
Toim. T.Ladonlahti, A.Naukkarinen & S.Vehmas. WSOY.(1998)
 
Erilainen oppija
Toim.Stranden,K.  HERO.Gummerus. (1997)
 
Erilainen oppija 1 ja 2
erityisopetukseen kehitettyjä arviointi- ja opetusmenetelmiä.
Toim. Oiva Ikonen. WSOY. (19939
 
Erityispedagogiikka 2. Erityiskasvatuksen käytäntö.
Ahvenainen,O.ym. WSOY. (1994)

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 
Tyhmästä ja laiskasta Einsteiniksi,
näin autat lukivaikeuksista. Käsikirja vanhemmille ja erilaisten
oppijoiden kanssa työskenteleville
Hintikka,A.-M. & Stranden,K. HERO. (1998)
 
NMI-bulletin
Niilo Mäki Instituutin tiedotteita ja raportteja
 
Viikeri. Erityisopetus.
Toim. Virtanen,P. Opetushallitus. VAPK-kustannus.(1994)
 
Erityisopetuksen tila
Toim. Blom,H., ym. Opetushallitus,arviointi 2. (1996)
 
MOPA, motoriikka paremmaksi
Luokassa toteuttavia motorisia harjoituksia dysfasialapsille
Latva,T., Taipale,S., Uosukainen,L.K.  Haukkarannan koulun
julkaisusarja. Opetusmateriaalit (1/1997).
 
Sano millä se alkaa!
Dysfaattisten lasten sananlöytämisen ja nimeämisen ongelmista sekä
niiden kuntouttamisesta
Tuovinen, S. Haukkarannan koulun julkaisusarjat.
Tutkimusraportit  1/1998.
 
Pöllövaarin kirjoittamisinto
Kielellisen tietoisuuden harjaannuttamisohjelma
Opetusmateriaali 7
Kakkuri,I.
Jyväskylän yliopisto, erityispedagogiikanlaitos. (1998)
 
Kieku
Lu-ke-mis ja kir-joit-ta-mis valmiuksien kielellinen kuntoutus ennen
kouluikää
Peltomaa,K. & Korkman,M.  PJK Test House.(1995)
 
Lasten lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
Ahvenainen,O. & Karppi,S.  Kirjapaino Oma. (1993)
 
LPP-Lukemaan puhumisen perusteella.
Järvinen,J. Otava. (1993)
 
Äänneleikit.
Lukemaanopettamisohjelma esi- ja alkuopetukseen
Karppanen,P.  Omakustanne. (1995)
 
Lukutaidon ABC. Johdatus lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan
opetukseen.
Karppi,S.  Weilin & Göös. (1983)
 
Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksista.
Salminen,J. Weilin & Göös. (1982)

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 
Löytöretki kieleen.
Lasten kielellisen tietoisuuden kehittyminen.
Torneus,M. VAPK-kustannus. (1991)
 
Löytöretki kieleen- leikkejä ja harjoituksia
Torneus,M., Hedström,G.-B. & Lundberg,I.
VAPK-kustannus(1991)
 
Nörtti,nero vai normaali?
Gillberg, C.,  Asbergerin oireyhtymä lapsilla, nuorilla ja aikuisilla.
Atena. (1999).
 
Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä
Toim. E. Saarinen. Lastensuojelun keskusliitto.1998.
 
Kohti yhteiskuntaa kaikille- vammaispoliittinen ohjelma.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja. (1995:10)
 
Suvaitsevuus- miten erilaisuuteen suhtaudutaan koulussa.
Toim. Ikonen,O. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus,
tutkimuksia ja selvityksiä.(1997)
 
Käenpoikana ikänsä,
eli mitä voimme tehdä vammaisen lapsen hyväksi.
Mattus,M.-R. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.(1993)
 
Siivekäs sillanrakentaja- kirja vanhemmille,
kun lapsella on sairaus tai vamma.
Ilmonen,T. TSL-Opintokeskus (1995)
 
Perhe asiantuntijana
erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt
Määttä,P. Atena (1999)
 
Kaikille avoimeen kouluun
miten oppilaiden erilaisuus muuttuu opettajan voimavaraksi?
Saloviita, T. Atena (1999)
 
Tervettä puhetta lapsen vammaisuudesta
Lagerheim,B. WSOY. (1992)
 
Vammaispalvelut- vammaispalvelulain soveltamiskäytäntö
Räty,T. & Virta,K. Kynnys ry. (1994)
 
Ensitiedosta evästä elämänhallintaan.
Toim. Helminen,M. Lastensuojelun keskusliitto. (1995)
 
Hyvä itsetunto
Keltinkangas-Järvinen,L. WSOY. (1994)
 
Helppis- helppolukuisia lasten ja nuortenkirjoja
Lehtiniemi,E. Kehitysvammaliitto 1998.
 
Asiakkaana erilainen oppija
Työministeriö. Työvoimapalveluosasto. Työvoiman koulutus- ja
kuntoutusyksikkö. Helsinki. (1998)

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 
Yhteistyötahoja, joista saa lisätietoja:
 
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Suvilinnantie 2
20900 Turku
 
Tietoa dysfasiasta, paikallisista dysfasiayhdistyksistä ja niiden
toiminnasta sekä liiton järjestämistä koulutuksista ja tuottamasta
materiaalista.
 
Dysfasiavastaavat puh. (02) 2138 261 / 2138 262
Elina Salo       (erityisesti varhaiskasvatus ja (erityis-)opetus sekä
                  ammatillinen koulutus)
Pekka Kankaanpää (erityisesti sosiaalipalvelut ja -turva sekä
                  kuntoutuspalvelut)
 
Kommunikaatiokeskus
Esim. puheterapeuttinen kuntoutus, ohjattu tutustuminen tietokone
ohjelmiin, koulutus ja konsultaatio sekä materiaalin välitystä.
Lisätiedot puheterapeutti Pirkko Rautakoski puh.(02)2138 274
 
Nuortentalo
Itsenäisen elämän harjoittelupaikka peruskoulun käyneille
n. 16-25  -vuotiaille dysfaattisille nuorille.
Lisätiedot projektityöntekijä Marjatta Laakso puh.02-2580094

 

Dysfasiaopetuksen resurssikeskus; ohjauspalvelut, materiaali, koulutus
Haukkarannan koulu 
Haukkalantie 11
40740 Jyväskylä
puh. (014) 3343 200/vaihde, ohjaavat opettajat puh.014-3343214/3343225
 

Dysfasiaopetuksen resurssikeskus; ohjauspalvelut, materiaali, koulutus

Oulun kuulovammaisten koulu
Lossikuja 6
90500 Oulu
Puh.(08)5612 100/vaihde  (08)5612 125/ohjauskeskus
 

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

Niilo Mäki instituutti
Jyväskylän yliopisto
PL 35
40351 Jyväskylä
Puh.(014) 60 2910
Toimintamuodot: tutkimus, koulutus ja tiedotus, kliiniset palvelut
Kehitysvammaliitto
Oppimateriaalikeskus ja Tikoteekki
Viljatie 4C
00700 Helsinki
Puh. (09) 34809350 / (09)34809370
Tietoa ja materiaalia puhetta tukevista ja korvaavista
kommunikaatiomenetelmistä yms.
 
Oppimistutkimuksen keskus
20014 Turun yliopisto
Puh. (02) 3338606
Julkaisuja ja oppimateriaaleja varhaiskasvatukseen ja
erityisopetukseen(esim. tutkimus raportteja, diagnostisia testejä,
opetusohjelmia ja -pelejä, tietokoneohjelmia.)
 
HERO- Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
Vilhonkatu 4 B 13
00100 Helsinki
Puh. (09) 62276300
Järjestää koulutuksia, paikallisia tapahtumia, julkaisujen myynti.
 
Comp-Aid Oy
Kantakyläntie 22
00640 Helsinki
Puh. (09)7522760,7774204
Ohjelmia oppimisvalmiuksien harjoitteluun sekä lukemisen ja
kirjoittamisen harjoitteluohjelmia ja apuvälineitä.
 
Mikrolinna Oy
Sibeliuksenkatu 5A
13100 Hämeenlinna
Puh.(03)6121303
Opetusohjelmia esim. matematiikkaan, äidinkieleen
 
Early Learning Oy
Tynnyrintekijänkatu 2
00580 Helsinki
Opetusmateriaalia varhaiskasvatukseen ja erityisopetukseen.
 
Tevella
Åkerlundinkatu 3
33100 Tampere
Opetusmateriaalia erityiskasvatukseen ja -opetukseen.

TAKAISIN PÄÄSIVULLE

 
Krutsin Oy
Rommakkokatu 11B
90120 Oulu
Materiaalia erityiskasvatukseen ja -opetukseen.
 
Jyväskylän yliopisto, täydennyskoulutuskeskus
PL 35
40341 Jyväskylä
Kirjallisuutta erityisopetukseen ja -kasvatukseen sekä koulutusta
edellisiin aiheisiin liittyen.
 

Jyväskylän yliopisto

Erityispedagogiikan laitos
PL 35
40351 Jyväskylä
Puh. (014) 601620. Julkaisujen tilaukset

 

Opetushallitus
Myyntipalvelut
Hakaniementie 2
PL 380
00531 Helsinki
Puh. (09)7747 7450  /Tuotetilaukset
 
Suomen MBD-liitto ry
Stenbäckinkatu 7 A
00250 Helsinki
Puh. (09)477 3976
 
Autismiliitto ry
Hämeentie 58-60 C 58
00500 Helsinki
Puh. (09)7742 770TAKAISIN PÄÄSIVULLE